Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 179/QĐ-SXD Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động; tập thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 25/11/2020
2 88/QĐ-SXD Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh 12/07/2019
3 29/QĐ-SXD Quyết định ban hành về Quy định về Thi đua khen thưởng của ngành Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 08/03/2019