• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

29/11/2018 10:53 AM Bản để in

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tổ chức mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành về xây dựng và phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ trong công tác hoạt động xây dựng của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Kế hoạch số 2621/KH-SXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về việc mở lớp bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cho công chức, viên chức quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018;

Biên bản mở lớp giữa Sở Xây dựng và Sở Nội vụ ngày 14/11/2018.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch học lớp bồi dưỡng như sau:

I. Thời gian: 03 ngày 12, 13, 14 tháng 12 năm 2018 (bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 12/12/2018).

II. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường tầng 5, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (nếu thay đổi địa điểm, Sở Xây dựng sẽ thông tin đến từng học viên đăng ký tham dự).

III. Thành phần

1. Bộ Xây dựng: chuyên gia là giảng viên và cán bộ giám sát lớp học;

2. Sở Xây dựng: Ban Lãnh đạo tham dự và chỉ đạo; chuyên viên tổ chức lớp học và phụ trách kỹ thuật giảng dạy;

3. Học viên:

- Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các ban quản lý khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (mỗi Ban cử tối thiểu 02 người tham dự);

- Công chức, viên chức làm việc tại các Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên (mỗi Phòng cử tối thiểu 02 người tham dự);

- Công chức địa chính, xây dựng cấp xã, phường, thị trấn.

IV. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Kinh phí tài liệu học tập, giảng viên, các kỹ thuật phục vụ việc giảng dạy, chi phí quản lý lớp học từ nguồn ngân sách tỉnh dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm lập, trình phê duyệt dự toán và quyết toán theo quy định.

2. Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ của học viên do đơn vị cử đi chịu trách nhiệm thanh toán theo chế độ hiện hành.

V. Đánh giá kết quả học tập

1. Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của lớp.

2. Đánh giá thông qua bài thu hoạch, chấm theo thang điểm 10, xếp loại đạt từ 5 điểm trở lên, học viên dưới 5 điểm phải viết lại bài thu hoạch.

3. Kết thúc chương trình bồi dưỡng, học viên đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. Học viên tham dự nộp 02 ảnh thẻ cỡ 3x4cm (chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây) để làm thẻ học viên và chứng nhận.

Danh sách,  địa chỉ nơi nhận Thông báo này và mẫu đăng ký tham dự kèm theo dưới đây, đề nghị các đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 06/12/2018 đến địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời gửi danh sách tới hòm thư điện tử: thuhoasxdtn@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hòa, Phòng Quản lý Xây dựng, điện thoại: 0916031210. Chi tiết xem tại file đính kèm./. 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web